Tvedestrand kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
FELLESRÅDET

KALENDER

søndag 10 desember
Laget kirke
18:00 Lysmesse
Holt kirke
lørdag 16 desember
Tvedestrand kirke
søndag 17 desember
Tvedestrand kirke
søndag 24 desember
Laget kirke
Dypvåg kirke
Holt kirke
Tvedestrand kirke

Følg oss på facebook

https://tvedestrand.kirken.no/img/15_03_2017_Logo/facebook-logo.jpg
Tvedestrand menighet
Dypvåg menighet
Holt menighet

LegoTomatos
Ungdomskoret Respons

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråds oppgaver:

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

a.bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b.anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
c.opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
d.anskaffelse og drift av kirkekontor,
e.administrativ hjelp for prosten når kirkens virksomhet nasjonalt yter tilskudd til det,
f.anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

 

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 41 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, tilskudd til kirkelig virksomhet fra kommunen eller kirkens virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Tvedestrand kirkelige fellesråd  2020–2023

Faste medlemmer

Torleif Haugland (leder)

Ole Andre Johnsen (nestleder)

Åse Marit Halvorsen

Torkil Ausel

Kristin Lorenz Hegland

Marit Lien

Ragnhild Eikeland Flodberg (biskopens representant)

Yngve Monrad (kommunal representant)

Varamedlemmer

Mona Holm

Gunn Marie Bording

Turid Lilleholt Torp

Bjørn Krabbesund

Jan Ove Aslaksen

Renate Rømyr

Bjørn Nome

Svein Hansen

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: