Tvedestrand kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 10 mars
Tvedestrand kirke
fredag 15 mars
Tvedestrand kirke
søndag 17 mars
Holt kirke
søndag 24 mars
11:00
Tvedestrand kirke
torsdag 28 mars
Lyngørstua
18:00
Tvedestrand kirke
fredag 29 mars
11:00
Holt kirke
lørdag 30 mars
Dypvåg kirke

Følg oss på facebook

https://tvedestrand.kirken.no/img/15_03_2017_Logo/facebook-logo.jpg
Dypvåg menighet
Holt menighet

Tvedestrand menighet

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråds oppgaver:

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

a.bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b.anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
c.opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
d.anskaffelse og drift av kirkekontor,
e.administrativ hjelp for prosten når kirkens virksomhet nasjonalt yter tilskudd til det,
f.anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

 

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 41 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, tilskudd til kirkelig virksomhet fra kommunen eller kirkens virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Tvedestrand kirkelige fellesråd  2024–2027

Valgt av Dypvåg menighetsråd:

Ellen Svalheim og Camilla Grimsland Os (faste medlemmer)

Ingrid Sødal Scheen og Arvid Løkenberg (varamedlemmer)

Valg av Holt menighetsråd:

Torkil Ausel leder og Aud Solli Sjåvåg nestleder (faste medlemmer)

Rigmor Dahlstrøm Johnsen og Stian Holte (varamedlemmer)

Valgt av Tvedestrand menighetsråd:

Renate Rømyr og Sven Inge Marcussen (faste medlemmer)

Svein Schøgren og Siw Gunleiksen (varamedlemmer)

Kommunal representant valg av kommunestyret:

Ingrid Glende-Granerud (fast medlem) Håkon Haugland (varamedlem)

Biskopens representant:

Ragnhild E. Floberg (fast) Bjørn Nome (varamedlem)

 

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: